Dokumentai

Elektroninio dienyno „Tamo“ pildymo tvarka

Priėmimo, perėjimo į kitą mokyklą, šalinimo iš mokyklos tvarka

Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Lietuvos Kolpino fondo projekto Kolpingo Pradinės Mokyklos nuostatai

Vaikų ir pažeidžiamų grupių apsaugos politika

Privatumo politika

Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB  (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) nuostatomis, mes, Lietuvos Kolpingo fondas, vykdydamas projektą “Kolpingo darželis” ir projektą “Kolpingo pradinė mokykla”, rūpinamės Jūsų patikėtais mums asmens duomenimis, sąžiningai ir teisėtai juos tvarkome ir prižiūrime.

Duomenų valdytojas yra Lietuvos Kolpingo fondas, juridinio asmens kodas 192007453, registruotos buveinės adresas: Raguvos g. 7, 44275 Kaunas, Lietuva.

Atidžiai perskaitykite Asmens duomenų tvarkymo taisykles,  nes, kiekvieną kartą lankydami mūsų interneto svetainę ar socialinių tinklų paskyrą Jūs sutinkate su sąlygomis, nurodytomis Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse.

Jei nesutinkate su nurodytomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje ir/ar socialinių tinklų paskyrose.