KOLPINGO PEDAGOGIKA

Ugdymas Kolpingo pradinėje mokykloje grindžiamas dešimtimi Kolpingo pedagogikos principų.

Pagal „Würtenbergo Kolpingo draugijos pedagogikos ir švietimo koncepciją“ Prof.Dr. Wasssilios E.Fthenakis ir Prof. Dr. Wolfgang Schuster

Centre žmogus

Kiekvienas žmogus – vaikas ar suaugęs, mokytojas ar mokinys, klientas, vadovas ar darbuotojas – yra vertybė. Svarbu kiekvieno poreikiai, lūkesčiai ir jausmai.

Mokykloje pripažįstame, kad kiekvienas vaikas gali mokytis. Mokykla turi padėti kiekvienai asmenybei vystytis savo tempu ir sava trajektorija.

Teisė į mokslą kiekvienam

Pripažįstame, kad kiekvienas vaikas turi teisę į kokybišką švietimo paslaugą. Naikinsime bet kokią diskriminaciją pagal gabumus ar socialinę padėtį.

Holistinis ugdymas

Mokyklos ugdymo programoje sieksime išlaikyti balansą tarp visuminio asmenybės ugdymo ir specifinių kompetencijų lavinimo, tarp tapimo laimingu žmogumi ir pasirengimo akademinei/profesinei karjerai. Mokykloje nuosekliai plėtosime visumines asmenybės galias: fizines, emocines, protines ir dvasines.

Orientacija į vertybes

Kolpingo mokykla savo veiklą grindžia krikščioniškomis vertybėmis. Tai nėra konfesinė katalikiška mokykla. Mokyklos durys atviros visų religijų atstovams. Mokykloje akcentuojamos bendražmogiškos vertybės ir pagarba skirtingų kultūrų bei religijų asmenims.

Atvirumas įvairovei

Įvairovė mūsų mokykloje iškeliama kaip vertybė, o ne vien kaip toleruotinas neišvengiamas reiškinys. Atsižvelgiama į mokyklos bendruomenės narių tautinius-kultūrinius, socialinius-ekonominius ir asmenybės mąstymo bei jausenos skirtumus.
Siekiama suvaldyti daugumos diktatūrą mažumai.

Ko-konstrukcinė pedagogika

Ugdymo procese akcentuojamas ne pasyvus žinių perdavimas žinančių nežinantiems, o aktyvus jų konstravimas per patirtį. Akcentuojamas bendradarbiavimas tarp mokytojų, tėvų ir vaikų, kuriame visi mokosi. Svarbiais tampa emociniai mokymosi aspektai, mokymosi grupėje dinamika, mokymosi kontekstas ir prasmė.

Formalaus ir neformalaus mokymosi sąveika

Ugdyme derinamos formalaus ir neformalaus ugdymo aplinkos bei programos. Šalia pagrindinės ugdymo programos kuriamos neformalaus ugdymosi galimybės bei paliekama laiko ir vietos šeimos inicijuotam ugdymui. Bendradarbiaujama su šeima planuojant ir įgyveninant kiekvieno vaiko ugdymą.

Tikslingas IT panaudojimas

Mokykloje naudojant šiuolaikines informacines technologijas (IT) siekiama išplėsti mokymosi aplinką, praturtinti mokymosi metodus ir lavinti šiuolaikiniam žmogui būtinus įgūdžius: IT panaudojimo, informacijos valdymo bei kritiškumo jos atžvilgiu.

Mokymosi aplinkos kūrimas

Pripažįstama, kad didele dalimi ugdo ne programos ir knygos, o žmogiškieji santykiai ir aplinka. Todėl daug dėmesio skiriama turtingos, stimuliuojančios ir saugios mokymosi aplinkos sukūrimui. Įvertinami ergonominiai, estetiniai, psichologiniai ir informaciniai aplinkos aspektai.

Nenutrūkstamas mokymasis visą gyvenimą.

Mokykloje plėtojamos teigiamos nuostatos mokymosi visą gyvenimą atžvilgiu ir akcentuojama mokymosi kompetencijos plėtotė. Norėdami ir mokėdami mokytis mūsų mokiniai galės tai daryti bet kada ir bet kur. Ugdymo programų suderinimas su Lietuvos bendrosiomis programomis užtikrins laisvą mokinių judėjimą Lietuvos švietimo sistemoje, o tarptautinių standartų išsikėlimas kurs globalaus mokymosi perspektyvą.