PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS


Mokykloje dirbame pagal „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“ (NŠA, 2022) ją išplėsdami ir praturtindami naujais ugdymo turinio elementais.

Ugdymo programų pagrindą sudaro šios kompetencijos:
· Socialinė – emocinė
· Kultūrinė – dvasinė
· Kūrybiškumo – iniciatyvumo
· Pažinimo – mokymosi
· Komunikavimo
· Pilietiškumo
· Skaitmeninė

Planuojant, organizuojant ugdymą bei vertinant pasiekimus KPM priešmokyklinio ugdymo programa išskaidoma į septynias ugdymo sritis:

Kalbinis ugdymas

Daug dėmesio skiriame lietuvių kalbai. Padedame tvirtus skaitymo ir rašymo pagrindus. Tradicinius kalbinio lavinimo būdus deriname su globalaus skaitymo metodologija. Daug dėmesio skiriame funkcinei komunikacijai konkrečiose situacijose ir kūrybinei saviraiškai kalbos priemonėmis. Dirbame ir su dvikalbystės keliamais iššūkiais.

Mokykloje įgyvendinama ankstyvosios anglų kalbos programa. Dirbama pagal Oxford programą „Schow & Tell“ (3 lygis)

Matematinis ugdymas

Matematiniam ugdymui esame pasirinkę konstruktyvistinę metodologiją, pagal kurią mokiniai dirbdami su specializuotomis priemonėmis per konkrečią patirtį ir komunikaciją kuria ir plėtoja matematines sampratas. Dirbame su metodine sistema „Numicon“. Mokiniai supažindinami ir su tradicinio formato mokomąja medžiaga ir testais.

Meninis ugdymas

Mokykloje įgyvendiname dvi nuoseklias meninio ugdymo programas: dailės ir muzikos. Teatro elementus integruojame į kalbinio ugdymo, o šokį į muzikos ir fizinės kultūros programas. Mūsų prioritetu meniniame ugdyme priešmokyklinėje pakopoje yra vaikų kūrybiškumo sklaida, raiškos priemonių išbandymas ir dalyvavimas mokyklos kultūriniame gyvenime.

Gamtamokslinis ugdymas

Gamtamoksliniame ugdyme priešmokyklinio ugdymo pakopoje akcentuojame pažintinių – stebėjimo, apibūdinimo, analizavimo, palyginimo, kategorizavimo ir eksperimentavimo – gebėjimų plėtotę ir tiesioginį gamtos tyrinėjimą.

Sveikatos ir fizinis ugdymas

Psichinės sveikatos stiprinimas yra svarbus mokyklos SEU programos uždavinys, kuris realizuojamas per tikslinius SEU užsiėmimus bei socio-emocinės aplinkos sukūrimą. Sveiko gyvenimo nuostatos integruojamos į kasdieninį mokyklos gyvenimą, poilsio ir darbo ritmą bei sveikos mitybos ir higienos normas. Mokyklos dienos ritme numatytas kasdieninis buvimas lauke, o fizinio lavinimo užsiėmimas skiriamos keturios savaitinės valandos.

Technologinis ugdymas

Mokykloje įgyvendinama unikali technologinio ugdymo programa „Technorama“, kurioje mokiniai susipažįsta su šiuolaikinių technologijų pasauliu, plėtoja skaitmeninę kompetenciją ir projektinio mąstymo gebėjimus. Užsiėmimuose derinama konkrečių technologinių sprendimų aptarimai, konstrukcinės kūrybos veikla su mokomaisiais robotikos paketais ir darbas prie kompiuterio kuriant virtualius modelius ar programuojant kuriamų robotų funkcijas.

Visuomeninis ugdymas

Visuomeninis ugdymas mokykloje didžiąja dalimi realizuojamas per gyvenimo mokyklos bendruomenėje patirtį, kasdienį susiderinimą su kitais, susitarimų siekimą, organizacijos taisyklių priėmimą. Pirmadienio rytas visoje mokykloje prasideda nuo socialinio emocinio ugdymo užsiėmimo, kur visi mokomės būti ir veikti kartu. O socialinių mokslų – istorijos, ekonomikos ir geografijos – elementai tikslingai įvedami per visuomeninio ugdymo pamokėles, bendras šventes ir temines edukacijas.

Pasiekimų vertinimas

Metų programoje išskiriami trys vertinimo etapai:
Diagnostinis etapas (1–1,5 mėn.) skiriamas kiekvienam bet kuriuo metu į ugdymo programą įsijungusiam mokiniui. Jo gale rengiamas pirminio vertinimo raportas ir jis aptariamas su tėvais arba globėjais.

Po pirmo pusmečio atliekamas pasiekimų ir pažangos vertinimas, rengiamas aprašomojo pobūdžio raportas, kuriame akcentuojama daroma pažanga, mokymosi stiprybės ir sunkumai bei numatomi antrojo pusmečio ugdymo prioritetai. Raportas aptariamas su tėvais.

Pilnai įgyvendinus programą rengiamas baigiamasis pasiekimų raportas, kuriame ugdymo sričių pasiekimai vertinami trimis lygiais, o kompetencijų plėtra pristatoma aprašomuoju būdu. Šio vertinimo išvados ir rekomendacijos nukreiptos į ugdymo tęstinumą pradinio ugdymo etape.