PRADINIS UGDYMAS

Kolpingo pradinėje mokykloje ugdymo turinys planuojamas remiantis:

Pradinio ugdymo bendrąja programa (ŠMM, 2008 metų redakcija iki tol, kol bus paskelbti atnaujinimai)

Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąja programa (ŠMM, 2016 metų redakcija)

Matematiniame ugdyme programa stiprinama remiantis Kembridžo pradinio matematinio ugdymo pasiekimų struktūra („Cambridge Primary Mathmatics Curriculum Framework“, 2011 m.)

Anglų kaip užsienio kalbos mokyme įgyvendiname programas: „Show and Tell“ ir Oxford Discover (Oxford University Press, 2018 redakcija).

Nuo antros klasės kuriama galimybė mokytis antrosios užsienio kalbos – vokiečių.

Ugdymo programoje išryškiname šešis išskirtinius aspektus:

KRIKŠČIONIŠKOS VERTYBĖS

Pripažįstame, kad didžiąja dalimi vaikus ugdo ne knyginės žinios, o aplinka ir kasdieniniai santykiai tarp mokyklos bendruomenės narių. Mokykloje santykiai kuriami remiantis krikščioniškomis vertybėmis. Dorinis ugdymas išplečiamas nuo vien mokomojo dalyko – tikybos – iki bendro buvimo ir gyvenimo mokykloje kultūros normų ir taisyklių.

SOCIALINIS-EMOCINIS UGDYMAS

Mokykloje taip pat rengiama ir įgyvendinama originali socialinio-emocinio ugdymo programa. Ji įgyvendinama per „mokomės mokytis ir būti kartu“ užsiėmimus bei per santykių kultūrą visoje mokykloje.

MOKYMASIS MOKYTIS

Pirmose pradinio ugdymo klasėse didelis dėmesys skiriamas mokymosi kompetencijos plėtotei: mokymosi motyvacijai, tikslingumui, susiorganizavimui mokymosi situacijoje, pagalbos prašymui, gavimui ir teikimui, laiko ir kitų mokymosi išteklių efektyviam panaudojimui. Vyresnėse pradinio ugdymo klasėse (3-4) akcentas perkeliamas nuo mokymosi mokytis į tikslingą mąstymo įgūdžių lavinimą.

TECHNOLOGINIS UGDYMAS

Mokykloje rengiama ir įgyvendinama originali technologinio ugdymo programa „Technorama“, kurioje vaikai supažindinami su technologijomis. Šioje programoje šalia technologinių įgyvendinama ir dalis matamatinio ugdymo pasiekimų. Užsiėmimuose naudojami robotikos elementai.

SVEIKAS JUDESYS IR SPORTAS

Mokykloje rengiama ir įgyvendinama originali sveiko judesio ir sporto programa. Vadovaujant kineziterapeutui sveikas judesys ir mankštos integruojamos į visą dieną mokykloje. O du kartus per savaitę vedami kūno kultūros užsiėmimai.