PRADINIS UGDYMAS

Kolpingo pradinėje mokykloje ugdymo turinys planuojamas remiantis:

  • Pradinio ugdymo bendrąja programa (ŠMM, 2008 metų redakcija iki tol, kol bus paskelbti atnaujinimai)
  • Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąja programa (ŠMM, 2016 metų redakcija)
  • Matematiniame ugdyme programa stiprinama remiantis Kembridžo pradinio matematinio ugdymo pasiekimų struktūra („Cambridge Primary Mathmatics Curriculum Framework“, 2011 m.)
  • Anglų kaip užsienio kalbos mokyme įgyvendiname programas: „Show and Tell“ ir Oxford Discover (Oxford University Press, 2018 redakcija).
  • Nuo antros klasės kuriama galimybė mokytis antrosios užsienio kalbos – vokiečių.

Ugdymo programoje išryškiname šešis išskirtinius aspektus:

  • KRIKŠČIONIŠKOS VERTYBĖS. Pripažįstame, kad didžiąja dalimi vaikus ugdo ne knyginės žinios, o aplinka ir kasdieniniai santykiai tarp mokyklos bendruomenės narių. Mokykloje santykiai kuriami remiantis krikščioniškomis vertybėmis. Dorinis ugdymas išplečiamas nuo vien mokomojo dalyko – tikybos – iki bendro buvimo ir gyvenimo mokykloje kultūros normų ir taisyklių.
  • SOCIALINIS-EMOCINIS UGDYMAS. Mokykloje taip pat rengiama ir įgyvendinama originali socialinio-emocinio ugdymo programa. Ji įgyvendinama per „mokomės mokytis ir būti kartu“ užsiėmimus bei per santykių kultūrą visoje mokykloje.
  • MOKYMASIS MOKYTIS. Pirmose pradinio ugdymo klasėse didelis dėmesys skiriamas mokymosi kompetencijos plėtotei: mokymosi motyvacijai, tikslingumui, susiorganizavimui mokymosi situacijoje, pagalbos prašymui, gavimui ir teikimui, laiko ir kitų mokymosi išteklių efektyviam panaudojimui. Vyresnėse pradinio ugdymo klasėse (3-4) akcentas perkeliamas nuo mokymosi mokytis į tikslingą mąstymo įgūdžių lavinimą.
  • TECHNOLOGINIS UGDYMAS. Mokykloje rengiama ir įgyvendinama originali technologinio ugdymo programa „Technorama“, kurioje vaikai supažindinami su technologijomis. Šioje programoje šalia technologinių įgyvendinama ir dalis matamatinio ugdymo pasiekimų. Užsiėmimuose naudojami robotikos elementai.
  • SVEIKAS JUDESYS IR SPORTAS. Mokykloje rengiama ir įgyvendinama originali sveiko judesio ir sporto programa. Vadovaujant kineziterapeutui sveikas judesys ir mankštos integruojamos į visą dieną mokykloje. O du kartus per savaitę vedami kūno kultūros užsiėmimai.