Pasiekimų vertinimas

Pasiekimų vertinimas

Pasiekimų vertinimas leis vaikui, mokytojui ir tėvams matyti tobulėjimo kryptį.

Mokymosi pasiekimų vertinimo paskirtis:

  • Padėti vaikui pamatyti savo mokymosi rezultatus, sėkmingai augti, tobulėti, bręsti, mokytis;
  • Numatyti vaiko ugdymo ir ugdymosi perspektyvą, galimus pasiekimus (kompetencijas);
  • Nustatyti konkretaus vaiko, priešmokyklinio ugdymo grupės, priešmokyklinio ugdymo pedagogo ir kitų mokytojų darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus darbui tobulinti;
  • Tikslingai panaudoti informaciją apie vaiko pasiekimus ir daromą pažangą darbui su šeima, kitais ugdymo proceso dalyviais – priešmokyklinio ugdymo peda gogu, administracija, švietimo pagalbos ir kitais su priešmokyklinio amžiaus vaikais dirbančiais specialistais.

Vaikui komunikuojant vertinimo rezultatus akcentuojama tai, kas pasiekta, pas pavyko, kas gavosi gerai ir tai, ką dar galima padaryti, ko dar reikia pasimokyti. Lyginami to paties vaiko pasiekimai dabar ir anksčiau bei akcentuojama daroma pažanga, o vengiama mokinių tarpusavio lyginimo pagal pasiekimus.